Πολύτιμο όπλο για όλες τις γυναίκες

Ψηφιακή μαστογραφία

Ο έγκαιρος εντοπισμός του καρκίνου του μαστού είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή ιατρική αντιμετώπισή του. Η ψηφιακή μαστογραφία με ηλεκτρονικά υποβοηθούμενη διάγνωση (CAD), σε συνδυασμό με άλλα μέσα, ήδη δίνει καλύτερα αποτελέσματα.

Δεδομένου ότι ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη μορφή κακοήθειας στις γυναίκες της Ευρώπης, με ποσοστό θνησιμότητας 17%, είναι καταλυτικής σημασίας η έγκαιρη διάγνωση. Η καλύτερη μέθοδος για την πρώιμη διάγνωση (καρκίνος μικρότερου μεγέθους) θεωρείται η ψηφιακή μαστογραφία.

Καθώς, όμως, τα μαστογραφικά ευρήματα σ’ έναν πρώιμο καρκίνο είναι συχνά ελάχιστα εμφανή και όχι τυπικά, απαιτείται έμπειρος Ακτινοδιαγνωστής, ο οποίος θα αξιολογεί σωστά με την εμπειρία του τις μαστογραφίες. Ακόμα και τότε, όμως, είτε λόγω κόπωσης (περισσότερες από 30 μαστογραφίες ημερησίως) είτε λόγω επικέντρωσης της προσοχής του Ακτινολόγου σ’ ένα άλλο εύρημα του μαστού, υπάρχει η πιθανότητα του λάθους.

Αυτή η πιθανότητα λάθους περιορίζεται σε σημαντικό βαθμό από το CAD ( Computer Assisted Detection ). Το CAD είναι ένας προηγμένος υπολογιστής που χρησιμοποιεί μεθόδους στατιστικής και ειδικούς μαθηματικούς αλγόριθμους και διαβάζει τη μαστογραφία σημειώνοντας τα ύποπτα ευρήματα.

Στην ουσία το CAD προειδοποιεί τον ιατρό Ακτινολόγο να εστιάσει την προσοχή του σε ύποπτες περιοχές (διαταραχές αρχιτεκτονικής, επιπρόσθετες σκιάσεις, ύποπτες μικροαποτιτανώσεις).

Από μόνο του το CAD, πάντως δεν μπορεί να διαγνώσει έναν καρκίνο μαστού, καθώς το ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων που παρουσιάζει είναι υψηλό, γι’ αυτό και τα αποτελέσματά του πρέπει να αξιολογούνται και να ελέγχονται από έμπειρο Ακτινοδιαγνωστή.

Εν κατακλείδι, το CAD, στα χέρια ενός έμπειρου Ακτινοδιαγνωστή, είναι ένα χρήσιμο συμπληρωματικό βοήθημα για καλύτερη διάγνωση και ανίχνευση του πρώιμου καρκίνου του μαστού, καθώς αυξάνει την απόδοση του ιατρού, περιορίζοντας την πιθανότητα λάθους λόγω κόπωσης από φόρτο εργασίας.